Ads 468x60px

Featured Posts

Thursday, October 24, 2013

!!ހެވޭނެ ދޯ ދެން އެހެންވީ މަދުވަހުގެ މެންދުރުވަގުތެވެ. މަންމަވީ އޮފީހުގައެވެ. ބައްޕަވީ ސްކޫލްގައެވެ. ގޭގައި ތިބީ އަހަރެންނާއި އަހަރެންގެ ދެ ކޮއްކޮއެވެ. ހެނދުނު މަންމަ އޮފީހަށްދަމުން ދިން ބިސްގަނޑަކާއި ޕާންފޮއްޗެއް ކާލައިގެން ތިބިގޮތަށްތިބީއެވެ. ބަނޑުހައިވެގެން އަވަދިވަނީއެވެ. ނަމަވެސް މަންމަ އަންނާނެ ކަމުގެ އިންތިޒާރުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން ތިބީއެވެ.

Wednesday, October 23, 2013

..ބިރަކައިނުލާ އިސްލާމް ކިޔަވައިދިނުމުގައި ސާބިތުވެހުރި މުދަރިއްސެއް


ތާއަރަފް:

  1974 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުއަރީ މަހު 5 ވަނަ ދުވަހު ހއ.އިހަވަންދޫ ވެދުންގެ އަށް އުފަންވި އަހުމަދު ރަޝީދު ނުވަތަ އާންމުނަމުން ނަމަ ދޮންބެ އަކީ ހއ.އިހަވަންދޫ ޖަމީލާ އާދަމް އާއި މުޙައަމަދު ޔޫސުފް ނުވަތަ ރަށުމީހުންގެ ނަމުން ނަމަ ސިއްތި ތުއްތު ގެ 7 ދަރިންގެ ތެރެއިން 4 ވަނަ ދަރިފުޅެވެ. އެންމެ ކުޑަ އިރުވެސް "މޮޅު ކުއްޖަކަށް" ވުމުގެ އަޒުމުގައި ކިޔަވަމުން އައި ދޮންބެ އަކީ މިހާރު ހއ.އިހަވަންދޫ މަދަރުސާގައި އިސްލާމް މުދައްރިސް އެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ވަރު ގަދަ ފަހުލަވާނެވެކެވެ.

Tuesday, October 22, 2013

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަން ލިބިއްޖެނަމަ


ކަމެއް ކާމިޔާބުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެ މީހަކުވެސް މަސަށްކަތްތަކެއް ކުރާނެއެވެ. ވައުދު ތަކެއް ވާނެއެވެ. "ދަޅަތަކެއް" ދައްކާނެއެވެ. މިއީ އާމުކޮށް ތަންތަނުގެ އިސްވެރިންނަށް ކުރިމަތިލާ ބޭފުޅުންގެ އުޞޫލެވެ. ނަމަވެސް އެމީހަކަށް އެކަމެއް ކަމިޔާބު ވުމުން އެދައްކާ ދަޅަތަކާއި އަޅުވާ "އަނދުން" ތަކުގެ ހަދާނެއް ނުހުއްނާނެއެވެ. މިގޮތުން ރަށުކައުންސިލް ކަމަށް ކުރިމަތިލާގެން ހޮވިފަތިބި ބޭފުޅުންގެ ކިބައިން މި ހަޤީޤަތް ފެންނަމުންދާ ކަމީ މިކަމުގެ ހެއްކެކެވެ. ކައުންސިލުގައި ފަސް ބޭފުޅުން ތިބޭ އިރު ހުރިހާ އެންމެންވެސް ކުރާކަމަކީ ލިބޭ ރުފިޔާ ކޮޅު ޖީބަށް ލައިގެން އަތްއުރައިލައިގެން ތިބުމޭބުންޏަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. ކައުންސިލުގެ ރައީސް އެކޭ ކައުންސިލު އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ "ޕިޔޯނެކޭ" ހަމަހަމައެވެ. ރައީސް އަކަށް ވެގެން ކުރާ ވަކި ޙާއްސަ ކަމެއް ނޯވެއެވެ. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަން ލިބިއްޖެނަމަ 
"ތަފާތު" ދައްކާނަމެވެ.